جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

تعریف روابط وابستگی (انجمنی) بین متغیرها، وظیفه روش‌های کشف قواعد وابستگی است(Ngia،2009). در حقیقت قواعد وابستگی کشف مقادیر متغیرهایی است که با هم می‌آیند (Larose،2005). قواعد وابستگی مجموعه‌ای از قواعد به صورت اگر "قسمت اول قاعده" آنگاه "قسمت دوم قاعده" می‌باشند که همراه با مقدار معیار اطمینان وقوع این قاعده در مجموعه داده ذکر می‌شوند. از روش‌های کشف قواعد وابستگی هم می‌توان به صورت با نظارت استفاده کرد هم به صورت بدون نظارت. در حالت بدون نظارت قسمت اول و دوم به صورت دلخواه توسط الگوریتم انتخاب می‌شوند ولی اگر بخواهیم از این روش به صورت با نظارت استفاده نماییم باید قسمت دوم یا قسمت تالی را ثابت نگه داشته و برای قسمت اول یا قسمت مقدم خود الگوریتم اقدام به پیدا کردن قواعد نماید(Larose، 2005).

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها