جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

یک درخت تصمیم شامل گره‌هایی می‌باشد که این گره‌ها به دو صورت گره تصمیم و گره برگ وجود دارند. در این درخت در هر گره تصمیم مقدار متغیرهای هر رکورد بررسی می‌شوند تا اینکه به گره برگ برسیم و در گره برگ مقدار متغیر هدف هر رکورد مشخص می‌گردد (Larose،2005). شکل شماره 2 یک نمونه ساده از رده بندی با استفاده از درخت تصمیم را به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری مشتریان نشان می‌دهد. در این درخت تصمیم گره‌های تصمیم به شکل دایره و گره‌های برگ به شکل مستطیل نمایش داده شده‌اند.

شکل 4 درخت تصمیم ریسک اعتباری مشتریان
در حقیقت در گره تصمیم اول میزان دارایی افراد بررسی می‌گردد و اگر میزان دارایی مشتری کم بود به گره برگ ریسک بالا خواهیم رسید که نمایانگر این نکته است که مشتری ریسک اعتباری بالایی برای تخصیص وام دارد. اگر مقدار متغیر دارایی مشتری زیاد بود در گره تصمیم بعدی میزان پس انداز آن مشتری آزمایش می‌شود و به همین ترتیب تا رسیدن به گره برگ این کار ادامه پیدا می‌کند.هدف در درخت تصمیم ساخت درختهای تصمیمی می‌باشد که گره‌های برگ خالصی داشته باشند(Larose، 2005؛ Han و Kamber،2006). یعنی رکوردهای باقی مانده در گره برگ دارای دارای رده‌ها یا مقادیر متغیر هدف یکسانی باشند.
در ساخت درخت تصمیم روش‌های زیادی وجود دارد. تفاوت هریک از روش‌های ساخت درخت تصمیم در پیدا کردن معیار انشعاب دهی در درخت تصمیم می‌باشد. معیارهای انشعاب دهی در درخت‌های تصمیم عموما معیارهای شناخته شده حوزه آمار می‌باشند. در ذیل برخی از مهمترین و معروفترین درخت‌های تصمیم همراه با معیار انتخابی آنها برای انشعاب دهی به رکوردهای داده‌ای موجود می‌باشد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها