جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

این تکنیک یک درخت تصمیم برای پیش‌بینی و رده بندی داده‌ها ارائه می‌دهد‌. این درخت انشعابات دودویی در درخت تصمیم ایجاد می‌کند و قابلیت درست کردن انشعابات چندتایی را ندارد. در شکل قبل درخت موجود یک درخت با انشعابات دودویی می‌باشد. زیرا هر گره در سطح پایین‌تر از خود به دو دسته تقسیم‌بندی شده است. فیلدهای ورودی و هدف این تکنیک می‌توانند گسسته یا پیوسته باشند.
این درخت از دو شاخص دودویی و شاخص جینی به منظور معیارهای انشعاب دهی در شاخه‌های خود استفاده می‌نماید(Larose،2005). نحوه محاسبه شاخص دودویی عبارت است از:

که در اینجا منظور از L شاخه سمت چپ و منظور از R شاخه سمت راست می‌باشد. P_R احتمال وجود داده در شاخه سمت راست و P(j│t_R ) احتمال وجود کلاس j در شاخه سمت راست می‌باشد. معیار دیگری که در ساخت این درخت استفاده می‌شود معیار جینی است که عبارت است از:

که این معیار برای هر شاخه به وجود آمده در درخت تصمیم محاسبه می‌شود و P(j│t) در آن عبارت است از احتمال وجود کلاس j در هر شاخه‌ بعد از گره تصمیم. پس بدین ترتیب معیار جینی انشعاب برابر است با:

در مسائلی که متغیر هدف آن‌ها دو مقداری می‌باشد این درخت تصمیم با شاخص دودویی و شاخص جینی درخت‌های مشابهی را تشکیل می‌دهد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها