جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

داده کاوی نقش مهمي در سیاست گذاری موثر در بهداشت و درمان به منظور بهبود کیفیت سلامت و همچنین کاهش هزينه برای خدمات بهداشتي و درماني ايفا میکند. در حالي که تمايل زيادی برای کاهش هزينه های مراقبت سلامت وجود دارد اين هزينه ها به سرعت در حال افزايش هستند. افزايش روز افزون هزينه های مراقبت سلامت و نیاز به افزايش کیفیت خدمات اين حوزه نیاز رو به رشدی را برای پیش بیني هزينه های مراقبت سلامت هزينه ايجاد کرده است.


پیش بیني هزينه های مراقبت سلامت برای تحقیقات مراقبت سلامت، سیاست گذاری ها و برنامه ريزیهای ارائه دهندگان مراقبت سلامت بسیار مهم و موثر است. در برنامه ريزی برای سیاست گذاری های مربوط به ارائه خدمات مراقبت سلامت اغلب تمايل بیشتری برای تمرکز بر شناسايي بیماران پرهزينه ديده شده است چرا که اين دسته از بیماران نقش پر رنگي در برنامه های مديريت بیماری ها و مديريت موارد بحراني دارند. با شناسايي اين بیماران نظام مراقبت سلامت میتواند به دسته بندی هر چه بهتر مراجعه کنندگان خود بپردازد و سپس با استفاده از اين دسته بندی مشخص قادر به مديريت هرچه بهتر منابع مالي و انساني خود خواهند
شد. علاوه بر اين پیش بیني بیماران پر هزينه برای ارزيابي مداخله های بالیني و تاثیر انها در تغییر سیاست گذاری های درمان بسیار حیاتي است.ما قصد داريم با استفاده از الگوريتم های دادهکاوی مدلي برای شناسايي اين بیماران ارائه دهیم برای رسیدن به اين مقصود از داده های ارائه شده توسط MEPS استفاده می شود.

 

هدف از اين پایان نامه به کار گیری متدها و تکنیکهای داده کاوی و به طور خاص تکنیک های يادگیری عمیق و يادگیری تجمعي جهت شناسايي بیماران پرهزينه است. نتیجه اين پایان نامه مي تواند به کلیه ارگانها نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت و درمان سیستمهای ارائهکننده خدمات سلامت از قبیل مراکز بهداشتي، درماني، بیمارستانها اعم از دولتي و غیردولتي ، موسسات بیمه های درماني و خريداران خدمات پزشکي و سلامت و نیز مراکز آموزش پزشکي ارائه کرد.

 

متدولوژی اين پایان نامه مدل روند داده کاوی را که شامل سه مرحله متوالي است دنبتا خواهد کرد. مرحله اول پیش پردازش داده ها شامل استخراج داده های مناسب و انتخاب ويژگي های و آماده کردن ديتا ست های نهايي را در بر میگیرد. پس به منظور کاهش ايعاد به انتخاب ويژگي های مناسب خواهیم پرداخت. سپس به منظور آموزش و ساخت مدل قصدداريم از تکنیک های يادگیری عمیق و یادگیری تجمعی و يا تکنیک هايي با رويکرد مشابه ستفاده نمايیم.لازم به ذکر است در انتها مدل هزينه سالانه يک سال مشخص را پیش بیني خواهد کرد.

 

 

جهت سفارش پایان نامه يادگیری عمیق و يادگیری تجمعي و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه يادگیری عمیق و يادگیری تجمعي با ما تماس بگیرید

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها