جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

شکل 4 مراحل اصلی الگوریتمی را نشان می دهد که پیش بینی ها را ایجاد کرده و برخوردهایی را فراهم می کند. زمانی که یک کاربر شئی را درخواست می کند، گره مربوطه در گراف مورد جستجو واقع می شود. اگر گره وجود نداشته باشد یا ثانویه باشد، هیچ پیش بینی انجام نشده و هیچ کمان برخوردی فراهم نمی شود. در مقابل، اگر گره وجود داشته باشد و اصلی باشد،


 همه کمانهای اصلی آن تحلیل می شوند. کمانهایی که دارای اعتبار انتقال بزرگتر از استانه مورد نظر باشند، در فهرست کمانهای اصلی قرار می گیرند، که با اعتبار انتقال مرتب شده اند. آنگاه گره های موخر مانند کمانها نیز مورد جستجو واقع شده و کمانهای ثانویه انها تحلیل می شوند. کمانهای ثانویه با اعتبار انتقال بزرگتر از آستانه ثانویه در فهرست کمانهای نتیجه ثانویه قرار دارند، و آنها نیز با اعتبار انتقال کمان مرتب می شوند. 
آنگاه فهرست های کمانهای اولیه و ثانویه بهم پیوند می خورند. URI های مربوط به این کمانها ، برخوردهایی هستند که به عنوان پیش بینی ها فراهم خواهند شد. فهرست قطعی برخوردها را می توان کاهش داد تا تنها اولین برخوردهای N فراهم شود.

 

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها