جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در روش پیشنهادی پایان نامه از فیلتر میانه برای بهبود تصاویر و کاهش نویز آنها استفاده خواهد شد. این  پایان نامهیک روش دیجیتال یا خطی برای فیلتر کردن تصویر است که هر پیکسل را در نظر گرفته و نزدیکترین همسایه­ هایش را برای تعیین یک مقدار میانه بررسی می­کند. در ادامه در روش پیشنهادی پایان نامه از فیلتر میانه برای بهبود تصاویر و کاهش نویز آنها استفاده خواهد شد مقدار پیکسل ها با مقدار میانه تعیین شده، جایگزین می شود. این پایان نامه برای تمامی پیکسل­های موجود در تصویر تکرار می­شود.

مقدار میانه از طریق مرتب­سازی مقادیر پیکسل­های موجود در همسایگی به صورت صعودی یا نزولی و در نظر گرفتن مقدار وسط به عنوان میانه به دست می­آید. در روش  پایان نامه، یک روش بدون سرپرستی به کار گرفته شده است یعنی از قبل ناحیه کپی شده موجود در تصویر را نمی­شناسیم و از فیلترهای گابور برای استخراج ویژگی­های ناحیه کپی شده تصویر، آستانه­ گیری چند سطحی برای قطعه بندی تصویر و الگوریتم ژنتیک برای بهینه­ سازی فیلتر گابور استفاده می­گردد. تصویر ورودی ابتدا از یک پیش فیلتر گابور عبور داده می­شود و اندازه خروجی آن محاسبه می­گردد. در گام بعدی پایان نامه یک پس فیلتر گوسی پایین گذر به آن اعمال می­شود. سپس آستانه­گیری چند سطحی بر روی خروجی مراحل قبلی اعمال می­شود. این مقدار به عنوان تابع برازندگی در الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای فیلتر گابور اصلاح می­شود و مراحل مذکور در بالا، تکرار می­گردند تا هنگامی که شرط مورد نظر را ارضا نمایند. تصویر قطعه بندی شده با اعمال آستانه ­گیری چند سطحی به ویژگی­های استخراج شده، حاصل می­شود. 

یک راه مشخص در این  پایان نامه برای تعیین ویژگی­ها، محاسبه طیف توان تصویر است. اما تبدیل فوریه یک تصویر بافت­دار، تنها یک تخمین کلی از اطلاعات فرکانسی تصویر را می­دهد. تبدیلات گابور اجازه تخمین­های محلی از محتوای فرکانسی را فراهم می­آورد.

در مرحله بهینه­ سازی  پایان نامه ویژگی­های استخراج شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پارامترهای پیش فیلتر گابور بهینه می­شود. ابتدا جمعیتی از افراد به صورت تصادفی ایجاد می­شود. یک فرد با یک رشته کاراکتری بازنمایی می­شود که کروموزوم نامیده می­شود. یک کروموزوم، ترکیبی از مجموعه ژن­ها می­باشد. در این حالت، هر ژن نماینده یکی از پارامترهای پیش فیلتر گابور است. در اینجا، کروموزم تعداد پیکسل­های تصویر خارج شده از فیلتر گابور است و ژن تعداد آستانه­های مطلوب بدست آمده از تصویر خروجی فیلتر گابور است و از آنجایی که کار ما بیشینه کردن تابع هدف است پس تابع برازش را همان مقدار تابع هدف در نظر می­گیریم.

در مرحله تطبیق با استفاده از آستانه­گیری چند سطحی، عمل آستانه­گیری تصویر انجام می­شود، یعنیتصویر به منظور جداسازی نواحی جعلی از نواحی غیر جعلی به وسیله موقعیت­یابی مینیمم مابین مدهای نواحی جعلی  آستانه­گیری می­شود.

جهت سفارش پایان نامه  و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه  با ما تماس بگیرید

سفارش <b>پایان نامه</b> و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها