جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در پایان نامه تشخيص سوء استفاده از الگوهاي نفوذ شناخته شده براي پیاده سازی پایان نامه تشخیص نفوذ ها استفاده مي‌شود. در حاليكه در روشهاي تشخيص نفوذ با رفتار غير عادي، رفتار عادي كاربران ملاك عمل قرار داده مي‌شود و در نتيجه هر گونه رفتار مغاير با آن به عنوان تلاش جهت نفوذ به سیستم  شناسائي مي‌گردد.

روش پيشنهادی در پایان نامه تشخیص نفوذ مطرح شده، به کمک سيستم‌های فازی مبتنی بر قانون که مجموعه‌ای از قوانين if-then فازی می‌باشند، دانش مورد نياز را واکشی نموده و عمل تشخيص نفوذ را انجام می‌دهد. قوانين فازی از آن جهت مورد در پایان نامه تشخیص نفوذ توجه می‌باشند که امکان تفسير آنها توسط انسان خبره وجود دارد. در پایان نامه تشخیص مزاحم واقع دانش مد نظر ما می‌تواند به صورت يک پايگاه قانون فازی در نظر گرفته شود که در طول فرايند داده کاوی و به کمک يک الگوريتم بهينه‌سازی با توجه به معيارهايی نظير دقت و قابليت تفسير، بهبود می‌يابد. برای بهينه نمودن مجموعه قوانين فازی بدست آمده از سیستم تشخیص نفوذ، از روش مکاشفه‌ای جستجوی ممنوعه استفاده می‌کنيم؛ اين روش که جزء روش‌های مکاشفه‌ای است، با توجه به معيارهايی نظير دقت و قابليت تفسير، به جستجوی مجموعه‌ای از قوانين if-then فازی در فضای حالت مربوط به مجموعه قوانين می‌پردازد که بهترين کارايی را در شناسایی نفوذ داشته باشد و به کمک مکانيزم‌هايی از راه حل‌های بهينه محلی می‌گريزد.

تیم انجام پایان نامه تشخیص نفوذو امنیت شبکه رویال پروژه سال هاست که در کنار شمااست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های تشخیص نفوذ با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها