جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در محاسبات ابری، حفظ توازن بار برای توزیع حجم کار محلی پویای به طور مساوی در عرض تمامی گره ها مورد نیاز است. این کمک می کند تا به رضایت کاربر و نرخ استفاده ی بالای منابع با حصول اطمینان از تخصیص عادلانه و کارآمد هرمنبع محاسباتی ، برسیم . کمک های توازن بار مناسب در به حداقل رساندن مصرف منابع ، پیاده سازی (یا اجرای ) fail-over، امکان مقیاس پذیری ، اجتناب از تنگناها bottlenecks ، و over-provisioning و غیره . ما معیارهای مختلف موجود در تکنیک های رایانش ابری را در نظر می گیریم که در زیر بحث شده اند:
- توان عملیاتی برای محاسبه کردن وظایفی که اجرای آنها به پایان رسیده است ، استفاده می شود.
- سربار همراه با تشخیص مقدار سربار، هنگام اجرای یک الگوریتم توازن بار درگیر می شوند. این به علت جابه جایی وظایف ، ارتباطات بین پردازنده ها و درون پردازش ها ، شامل سربار می شود.
- تحمل خطا توانایی یک الگوریتم برای اجرای یکنواخت توازن بار در موارد خرابی اتصال است . توازن بار باید یک تکنیک تحمل خطای خوب باشد.
- زمان مهاجرت ، زمانی است برای مهاجرت کارها یا منابع از یک گره به دیگری . این زمان برای افزایش کارایی سیستم باید به حداقل رسانده شود.
- زمان پاسخ مقدار زمان گرفته شده برای پاسخ دادن توسط یک الگوریتم توازن بار خاص در یک سیستم توزیع شده است.
- سودمندی منابع برای کنترل سودمندی منابع استفاده می شود.
- مقیاس پذیری، توانایی یک الگوریتم به مقیاس بندی با توجه به نیازها است.
- کارایی برای کنترل بهره وری سیستم استفاده می شود. این باید هزینه های معقول و را بهبود ببخشد . به عنوان مثال ، زمان پاسخ وظایف را کاهش دهد درحالی که تاخیرها را قابل قبول نگه دارد.
توازن بار فرايند و روند تخصيص کل بار وارده به نود هاي منحصر سيستم جامعي است تا بهره وري مؤثر منابع ايجاد شود و همچنين زمان پاسخ کار نيز بهبود پيدا کند تا بدين وسيله وضعيتي که برخي از نود ها داراي بار زياد و برخي داراي بار کم هستند حذف شود . يک الگوريتم توازن بار ديناميک بطور طبيعي نمي تواند رفتار و وضعيت قبلي سيستم را در نظر بگيرد که اين وابسته به نحوه رفتار سيستم مي باشد . موارد مهم براي چنين الگوريتم هايي عبارت اند از : تخمين بار ، مقايسه بار ، پايداري سيستم ، کارايي سيستم ، تعامل بين نود ها ، ماهيت کار منتقل شده ، نحوه انتخاب نود و تعدادي موارد ديگر . اين بار مي تواند شرايط استفاده از cpu، مقدار استفاده از حافظه ، تأخير و يا بار شبکه باشد .

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها