جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

مسیریابی در شبکه های حسگر با دیگر شبکه ها متفاوت است.از آنجا که این شبکه ها دارای ویژگی هایی خاص از قبیل عدم ساختار، دارای لینک های غیرقابل اعتماد، احتمال خطای بالا مسیریابی را در این شبکه ها به چالش تبدیل کرده است.اکثر الگوریتم های مسیریابی نیازمند مصرف انرژی هستند].3 [ در شبکه های حسگر مسیریابی بر اساس ساختار شبکه به سه دسته تقسیم می شود :

1.مسیریابی سلسله مراتبی
2.مسیریابی مسطح (داده محور)
3.مسیریابی منطقه ای
در مسیر یابی مسطح تمامی نود ها دارای یک قانون یا عملیات یکسان هستند.در مسیریابی سلسله مراتبی نودها دارای نقش یکسانی نیستند و ممکن است هرکدام از نودها عملیاتی متفاوت انجام دهد.در مسیریابی مبتنی بر مکان، مسیر داده ها بر اساس مکان نود تعیین می شود.
به صورت کلی می توان پروتکل های مسیر یابی را به صورت :
1.عملکرد پروتکل : این دسته به مسیریابی چند مسیره، پرس وجو، مذاکره، کیفیت سرویس تقسیم می شود.
2.مسیر تا مقصد : این دسته شامل پیش گستر، واکنش پذیر و ترکیبی می شود.
3.ساختار شبکه
دسته بندی کرد].4[
در مسیریابی داده محور ایستگاه مرکزی درخواست (پرس وجو)مشخصی به محدوده ای خاص ارسال می کند و منتظر دریافت پاسخ و داده می شود].5 [پروتکل های متفاوتی برای مسیریابی داده محور ارائه داده شده است.
SPIN داده ها را در کل شبکه پخش می کند.پس از ارسال درخواست نود ارسال کننده می تواند در کوتاه نرین زمان اطلاعات درخواستی را بدست آورد.نودهایی که از پروتکل SPIN استفاده می کنند از داده های سطح بالای استفاده می کنند.این داده ها که Meta-Data نامیده می شوند، بین نود ها ردبدل شده و اطمینان حاصل می کند که داده تکراری در شبکه ارسال نشود.از آنجا که این پروتکل براساس روش Time-Driven عمل می کند، داده ها را در بازه زمانی مشخص ارسال می کند.حتی اگر نودی درخواست داده نداشته باشد، داده ها ارسال می شوند.این پروتکل شامل 3 پیام مشخص می باشد:
1.ADV این پیام به نود ها اجازه می دهد که Meta-Data خود را ارسال کنند.
2.REQ پیامیست که شامل درخواست داده ای خاص است.
3.DATA این پیام شامل داده ها واقعی درخواست شده است.
SPIN-1 یا SPIN-EC و SPIN-2 یا SPIN-PP نسخه های ارتقاء یافته SPIN هستند.]6,7,8[
در مقاله]9,10[ در مورد پروتکل DDR بحث شده است.در این پروتکل ایستگاه اصلی درخواست خود را به صورت Flooding یا سیل آسا به نودها ارسال می کند.در پروتکل SPIN نودها از داده های که در اختیار دارند، یک آگهی منتشر می کنند سپس هر نود که به این داده ها نیاز داشت درخواست خود را ارسال می کند.اما در پروتکل DDR از آنجایی که داده محور است،تمامی ارتباط ها در بین همسایه های مجاور است.هر نود به تنهایی علاوه بر مشاهدات محیط، داده ها را تجمیع و ذخیره سازی می کند. این عمل در تاخیر هر بسته بسیار سود مند است. پروتکل DDR در مصرف انرژی بسیار کارآمد است.دلیل این امر عدم نیاز به داشتن اطلاعات در مورد توپولوژی شبکه و همچنین Query-Driven بودن آن است.اما باید در نظر داشت که این پروتکل گزینه مناسبی برای استفاده هایی از قبیل نظارت محیطی نیست.
در ]11[ مسیریابی انرژی محور مطرح شده است.در این پروتکل یک زیر مجموعه از مسیرهای بهینه استفاده می کند.که این امر باعث افزایش طول عمر شبکه می شود.این مسیر بر اساس یک تابع احتمال انتخاب می شود که براساس مصرف انرژی هر مسیر انتخاب می شود.این پروتکل براین فرض است که هر نود قابل آدرس دهی است.این آدرس دهی بر اساس کلاس آدرس دهی می شود که شامل مکان و نوع یک نود است.]10[
مسیریابی شایعه یا RR یک پروتکل ترکیبی است که از ترکیب دو روش های مسیریابی پیش گستر و واکنش پذیر است.این پروتکل بیشتر منطبق با سناریو هایی است که انتقال داده کمتر و پرس و جو بیشتری دارند].13[ در این پروتکل بجای ارسال اطلاعات یا درخواست ها به صورت سیل آسا، پس از مشاهده یک رویداد خاص آن رویداد یا اطلاعاتی در مورد آن ارسال می شود.]14[
الگوریتم مسیریابی ACQUIRE از تکنیک پرس و جو سیل آسا استفاده می کند.این پروتکل بین مرحله انشار پرس و جو و ارسال پاسخ تفاوتی قائل نمی شود.این الگوریتم شبکه را به صورت یک دیتابیس توزیع شده نگاه می کند و در کل شبکه پرس و جو های پیچیده ای تولید می کند که خود شامل چند Sub-Query است.مکانیزم پرس و جو به این صورت است که پس از ارسال درخواست از ایستگاه هر نود پس از دریافت این درخواست با استفاده از داده های از قبل ذخیره شده به این درخواست پاسخ داده آن را برای نود های دیگر ارسال می کند.در صورتی که داده های از قبل ذخیره شده به روز نباشد نود اطلاعات را از همسایگان خود که در فاصله d هاب هستند درخواست می کند.پس از تکمیل این درخواست از طریق کوتاه ترین مسیر به ایستگاه ارسال می شود. این پروتکل در ]15,16[ بیان شده است.
COUGAR الگوریتم دیگری است که شبکه را به صورت یک پایگاه داده توزیع شده در نظر می گیرد.این الگوریتم توسط]17[ ارائه شد.این الگوریتم از پرس و جو های اعلانی استفاده می کند. پس از اینکه درخواستی از نود دریافت کرد، از یک بهینه ساز مرکزی استفاده کرده و یک پرس وجو کارآمد را تولید می کندکه این امر باعث می شود که استفاده از منابع در شبکه به حداقل برسد. نود ها پس از مشاهده داده ها و انطباق آن با معیار های خواسته شده آنها را به ایستگاه مرکزی ارسال می کنند.مقدار داده های انتقالی قبل از ارسال به ایستگاه مرکزی در چند مرحله خلاصه شده است.]18[

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها