جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در این بخش چگونگی محاسبه ی pbg شرح داده می‌شود.. الگوریتم ViBe برای تفریق پس‌زمینه از چهار بخش تشکیل‌شده است:
تعریف مدل پیش زمینه: v(x) را مقدار مکان پیکسل x در نظر می گیریم. Mv(x)، مجموعه ای از پیکسل های پس زمینه Nv است که از مکان x نمونه‌برداری شده یا همسایگان x در قاب های قبلی است.

طبقه‌بندی پیکسل ها: زمانی پیکسل v(x) به‌عنوان پیش زمینه در نظر گرفته می‌شود که شرایط زیر برقرار باشد:

در این فرمول، #min آستانه، و #[*]، کاردینالتی است.

و سایر پیکسل‌های به‌عنوان پس زمینه در نظر گرفته می شوند.
مقداردهی اولیه پیش‌زمینه: مدل پیکسل پیش زمینه با یک قاب مقداردهی اولیه می‌شود. NG(x) فاصله بین همسایگان پیکسل x است. و M0v(x) مدل پیش زمینه اولیه است.
به‌صورت تصادفی از NG(x) انتخاب‌شده است.
به‌روزرسانی مدل پیش‌زمینه: برای پیکسل پیش زمینه v(x)، از یک پیکسل تصادفی NG(x)، برای به‌روزرسانی استفاده‌شده است. عامل کاهش نمونه‌برداری زمان ø است بدین معنا که به‌روزرسانی با احتمال ø/1 برای یک پیکسل در یک قاب انجام می‌گردد.
بعد از تفریق پس‌زمینه، تمام پیکسل‌های به لحاظ تعلق به پیش‌زمینه یا پس زمینه از یکدیگر تفکیک می شوند.در شکل (2-1) می‌توان نتیجه ی همراه با نویز تفریق یک پیش زمینه را مشاهده نمود[3]. برای حذف این نویزهای از یک سری عملیات ساختاری خاص استفاده می‌شود.

شکل(2-1) نتیجه تفریق پیش زمینه: (a) تصویر اصلی و (b) خروجی ViBe

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها