جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

بسته به نحوة شروع پردازش ، توازن بار به سه ترکيب در آمده است .

: Sender initiated

اگر الگوريتم توازن بار توسط فرستنده راندازي شود .

: Receiver initiaied

اگر الگوريتم توازن بار توسط گيرنده شروع شود .

: symmentric

ترکيبي از هردو مورد فوق SI و RI ميباشد که بستگي به وضعيت جاري سيستم ، توازن بار به دو دسته ديگر مي تواند باشد .

استاتيک : بستگي به وضعيت جاري سيستم دارد و نياز به دانش و آگاهي قبلي از سيستم ميباشد .

ديناميک : نسبت به وضعيت سيستم روي توازن بار تصميم گيري مي شود .

نياز به دانش قبلي از سيستم نمي باشد . لذا از روش استاتيک بهتر مي باشد .در اينجا ما انواع مختلفي از الگوريتم هاي توازن بار ديناميک را براي انواع مختلف ابرها بررسي مي کنيم .

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها