چهار سياست در این زمینه وجود دارد :

سياست انتقال : بخشي از الگوريتم توازن بار که يک کار(job) را از يک نود محلي به يک نود ديگر انتقال مي دهد ، به عنوان سياست انتقال و يا راهبرد انتقال بيان مي شود .

سياست انتخاب : مشخص کننده ي پردازنده هاي دخيل در تبادل بار (تطبيق پردازنده)

سياست مکان : بخشي از الگوريتم توازن بار که نود مقصد را براي انتقال کار ارجاعي انتخاب مي کند را به عنوان سياست مکاني و يا راهبرد مکاني مي باشد .

سياست اطلاعاتي : بخشي از الگوريتم توازن بار که مسئوليت جمع آوري اطلاعات در مورد نودها دارد به عنوان سياست اطلاعاتي و يا راهبرد اطلاعاتي مي باشد .